Zásady zpracování osobních údajů

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je KVIFF Events, s.r.o., se sídlem Panská 892/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 11685611, DIČ: CZ11685611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 26283 (dále jen „správce“).

II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které správce získal prostřednictvím svých webových stránek při plnění smlouvy mezi Vámi a správcem.

 2. Správce zpracovává

  • kontaktní údaje (např. e-mail)

  • údaje o Vašem chování na webu (např. informace o obsahu, který vás zajímá)

  • údaje o Vašem chování při čtení zpráv, které Vám zasíláme (např. časy otevření zpráv)

  • odvozené údaje (např. informace odvozené z údajů o Vašem chování na webu a údajů o Vašem chování při čtení e-mailů, které Vám zasíláme)

  • údaje související s Vaší komunikací s námi (např. obsah vzájemné komunikace)

 3. Správce také zpracovává osobní údaje získané prostřednictvím cookies a dalších podobných technologií. Více informací o používání cookies naleznete v Nastavení cookies.

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

  • plnění právních povinností správce

  • uzavření a plnění smlouvy

  • oprávněný zájem správce

  • odvolatelný, informovaný, jednoznačný a svobodný souhlas

 2. Účelem zpracování osobních údajů je/jsou

  • zlepšování kvality poskytovaných služeb, tj. aby správce mohl provádět analýzy údajů o chování návštěvníků webové stránky, zjišťovat preference návštěvníků, testovat nové funkcionality

  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit, tj. aby Vám správce mohl zasílat informace například o novinkách v rámci akce TADY VARY či jiných marketingových aktivit KVIFF Group a.s., KVIFF Events s.r.o., KVIFF.TV a.s.

  • ochrana právních nároků správce, tj. aby správce mohl hájit své nároky v soudním, mimosoudním nebo vykonávacím řízení

  • plnění zákonných povinností správce, zejména v oblasti daňové a účetní, tj. aby správce splnil své závazky vyplývající z příslušných právních předpisů

IV. E-MAILOVÁ OBCHODNÍ SDĚLENÍ

 1. Můžete být adresátem informací, nabídek a aktualit souvisejících s prodávajícím nebo jeho produkty zasílaných jménem správce na Vaši e-mailovou adresu. Tato e-mailová obchodní sdělení nejsou nevyžádanými obchodními sděleními. Správce je zasílá z důvodu svého oprávněného zájmu.

 2. Emailová obchodní sdělení, která nesouvisejí s nabízenými produkty zasílá správce uživatelům na základě souhlasu. Na základě souhlasu zasílá správce e-mailová obchodní sdělení potenciálním uživatelům.

 3. Odběr e-mailových obchodních sdělení, a to zasílaných jak na základě oprávněného zájmu, tak na základě souhlasu, můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který je umístěn v e-mailovém obchodním sdělení, nebo prostřednictvím úpravy nastavení v uživatelském účtu na webu. Pokud používáte více uživatelských účtů s odlišnými e-mailovými adresami, odhlašuje se z technických důvodů z odběru e-mailových obchodních sdělení pro každou e-mailovou adresu zvlášť.

V. DOBA UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ

 1. Správce uchovává

  • údaje nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy a údaje zpracovávané pro analýzu údajů o chování návštěvníků webové stránky po dobu účinnosti smlouvy

  • údaje zpracovávané na základě souhlasu po dobu 10 let nebo do odvolání souhlasu

  • údaje zpracovávané pro ochranu právních nároků po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby pokrývající její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle než 16 let po ukončení účinnosti smlouvy

  • údaje zpracovávané pro plnění příslušných zákonných povinností po dobu trvání příslušné povinnosti

 2. Pokud je zahájeno před uplynutím jakékoli z výše uvedených lhůt soudní, trestněprávní, správní či jiné obdobné řízení, zpracovává správce osobní údaje po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jejich skončení.

 3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

VI. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Příjemci osobních údajů jsou následující osoby

  • Osoby podílející se na dodání produktu a realizaci plateb

  • Osoby zajišťující marketingové služby

  • Poskytovatelé technické infrastruktury

 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 3. V případě, že by Správce převáděl obchodní nebo jinou činnost jako celek nebo i její část na jinou osobu (včetně postoupení smluv), pak by součástí takového převodu byly i osobní údaje, které se této činnosti týkají. Pro tyto účely mohou být informace (včetně osobních údajů) týkající se činnosti správce sdíleny s ostatními stranami tak, aby bylo možné zhodnotit a uzavřít daný obchod.

VII. VAŠE PRÁVA

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

  • právo odvolat souhlas se zpracováním dle čl. 7 GDPR

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 3. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se na nás můžete obracet prostřednictvím následujících kontaktů:

  • Email: info@tadyvary.cz

  • Doručovací adresa: KVIFF Events s.r.o., Panská 892/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

VIII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal vhodná technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Správce si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto zásady.

 2. Tyto zásady jsou platné a účinné od 1. 9. 2023.